top of page

Privacyverklaring

Growing up Together neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met cristianafranco.coach@gmail.com.

 

Growing up Together Academy is de eenmanszaak Growing up Together, kantoorhoudende te (3194 TB) HOOGVLIET aan Nieuwe Wetering 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86839624.

 

Growing up Together is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Growing up Together de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Om online hulp goed uit te kunnen voeren is het in enkele gevallen om bijzondere persoonsgegevens te inventariseren. Het gaat dan om medische/psychische gegevens welke door ons worden verzameld en geïnventariseerd via een mail vanuit jou voor advies. Ben je van mening dat we onterecht of zonder toestemming medische gegevens heb verzameld en heb vastgelegd, neem dan contact met ons op via cristianafranco.coach@gmail.com, en dan verwijderen we de vastgelegde informatie. 

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar 

We hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat we persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via cristianafranco.coach@gmail.com en dan verwijderen we deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. 

Hoe gebruikt Growing up Together jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Growing up Together persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Growing up Together voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Growing up Together worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliate marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Growing up Together heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 

Voor verschillende gegevensstromen hanteren we verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje "Jouw rechten". 

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Growing up Together over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Growing up Together. Je kunt verzoeken dat Growing up Together je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Growing up Together te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Growing up Together of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Growing up Together te verkrijgen. Growing up Together zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Growing up Together je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Growing up Together

Een verzoek kan verstuurd worden naar cristianafranco.coach@gmail.com. Growing up Together zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Growing up Together een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Growing up Together je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Doorgifte aan partners 

Het kan zijn dat Growing up Together verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

We werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die: 

 

-  Onze nieuwsbrieven versturen

-  Onze post versturen 

-  Onze betalingen & incasso's afhandelen 

-  Onze webhosting verzorgen

-  Onze boekhouding doen 

 

Met subverwerkers hebben we verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. 

 

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst/Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield' gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd. 

 

Doorgifte aan derden 

In principe deel of verkopen we je gegevens niet met personen of organisaties buiten Growing up Together, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat we verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht. 

 

De beveiliging van jouw gegevens 

Growing up Together heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. 

 

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

 

Melden van een datalek 

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden we dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar cristianafranco.coach@gmail.com. We kunnen dan direct actie ondernemen. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Growing up Together worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Growing up Together worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Aansprakelijkheid 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Growing up Together verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Growing up Together accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

 

Wijzigingen in deze verklaring 

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Growing up Together om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. 

 

In ieder geval raden we je aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Growing up Together ga je akkoord met deze wijzigingen. 

 

Contact 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacyverklaringen de wijze waarop Growing up Together je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar cristianafranco.coach@gmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Growing up Together jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar cristianafranco.coach@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Versie: juli 2022 

bottom of page