top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Growing up Together en op iedere tussen Growing up Together en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op www.growinguptogetheracademy.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Growing up Together: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer .

1.3. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Growing up Together haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.4. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Growing up Together heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Growing up Together zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Growing up Together.

1.5. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.6. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.7. Diensten: alle diensten die Growing up Together voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online ondersteunen van gezinnen, ouders, particulieren en/of ondernemers met opvoedproblemen.

1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Growing up Together en klant krachtens welke Growing up Together de dienst zal uitvoeren.

1.9. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

 1. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

 2. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

 3. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Growing up Together.

 4. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die dor de klant en/of Growing up Together worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Growing up Together gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Growing up. Together behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Growing up Together en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Growing up Together zijn geldig voor de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Growing up Together zal in de offerte aangeven welke diensten woorden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Growing up Together met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Growing up Together een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Alle door Growing up Together gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s en exclusief BTW.

3.6. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Growing up Together worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van hun diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.7. Growing up Together behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Growing up Together is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Growing up Together zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, programma of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is Growing up Together bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 1. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders de aanbieding is vermeld.

 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Growing up Together zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 4. Mondelinge toezeggingen verbinden Growing up Together slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 5. Aanbiedingen van Growing up Together gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 6. Growing up Together kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Growing up Together verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Growing up Together binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Growing up Together zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.5. Indien de klant een overeenkomst met Growing up Together wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. 

4.6. Indien Growing up Together, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Growing up Together gerechtigd ide daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Growing up Together in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Growing up Together uitgevoerde werk te vergoeden.

4.7. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Growing up Together zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.8. Growing up Together behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR GROWING UP TOGETHER

5.1. Growing up Together garandeert dat de hun verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Growing up Together met klant in overleg te treden over een voor beide passende oplossing.

5.3. Growing up Together is gerechtig om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, evt. bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de sociaal accounts van Growing up Together en/of overige promotionele uitingen van Growing up Together.

5.4. Growing up Together is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Growing up Together te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in iedere geval verplicht Growing up Together onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Growing up Together om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Growing up Together zijn verstrekt, heeft Growing up Together het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Growing up Together steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Growing up Together geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Growing up Together binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Growing up Together één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2. die Growing up Together nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Growing up Together niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomsttussen de klant en Growing up Together tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.8. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Growing up Together mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.9. De in de artikel 6.8. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

 1. Indien de klant gebruikt maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Growing up Together.

 2. Als de klant gebruikt maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. Levering vindt digitaal/online plaats, zolang de voorraad strekt. Indien digitale on online levering niet mogelijk is gezien de aard van het aangeschafte product zal levering per post plaatsvinden.

7.2. De door Growing up Together te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Growing up Together opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.3. Een door Growing up Together vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van. Een leveringstermijn raakt Growing up Together niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Growing up Together, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Growing up Together bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7.6. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Growing up Together mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.7. Aan de leveringsplicht van Growing up Together zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Growing up Together geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Levering geschiedt door het verlenen van toegang tot de inhoud van de bestelde en betaalde cursus of door het toesturen van het aangeschafte product per post.

7.8. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.2. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief BTW. 

8.3. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.4. Alle door Growing up Together verzonden facturen dienen door de klant binnen 7 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Growing up Together biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

8.5. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.6. In geval van niet tijdige betaling kan Growing up Together besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Growing up Together besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particulieren geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.9. In bovenstaande gevallen heeft Growing up Together voorts de recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

 1. De klant gaat er mee akkoord dat Growing up Together elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Growing up Together zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

 2. De klant kan bezwaren tegen de door Growing up Together verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Growing up Together kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Growing up Together een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 3. Alle door Growing up Together geleverde producten en diensten blijven eigendom van Growing up Together totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Growing up Together zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Growing up Together tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Growing up Together geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd or worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Growing up Together ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Growing up Together, tenzij de rechten worden afgekocht of anders overeengekomen.

9.4. Growing up Together is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Growing up Together plaatst. Indien door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met en regelgeving zal de klant Growing up Together vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9..2. en artikel 9.3. en artikel . wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.6. Bij inbreuk heeft Growing up Together recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.7. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

9.8. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

9.9. Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Growing up Together en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Growing up Together kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus, workshop, traject of online programma.

10.3. De inhoud van de inhoud van de onlineprogramma’s en de onlinecursussen zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist, behandelend psycholoog of psychiater. Indien de klant onder behandeling staat van een gezinsbehandelaar, gemeente, jeugdzorgorganisatie, psycholoog, psychiater of andere (paramedici raadt Growing up Together aan de adviezen van voornoemde personen op te volgen. Het gebruikt van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van het programma en/of de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Growing up Together aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De gratis content, cursussen en programma’s zijn geen vervanging van basis- of specialistische GGZ-zorg, Jeugdzorg, zorg vanuit gemeenten.

10.4. Indien Growing up Together onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1. toch aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). 

10.5. Indien de klant te maken heeft met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de klant geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ/Jeugdzorg/Gemeente op te lossen. Indien de klant toch start met een cursus dan wel online programma, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts te bespreken.

10.6. In geval van klachten rondom suïcide adviseert/verwijst Growing up Together de klant naar specialistische medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen van het niet opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij Growing up Together zal ook altijd geadviseerd worden via de huisarts, gemeente, hoofdbehandelaar of GGZ/Jeugdzorg hulp te zoeken.

ARTIKEL 11. ONBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Growing up Together is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende termijn van 6o dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Growing up Together is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Growing up Together weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Growing up Together kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Growing up Together een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in artikel 11.2. is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Growing up Together onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Growing up Together, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoring bij Growing up Together, wanprestatie door leveranciers van Growing up Together, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, waardoor Growing up Together haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kaan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het  bedrijf van Growing up Together of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Growing up Together tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Growing up Together in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige boete of schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Growing up Together, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichting ingevolge de overeenkomst. 

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3. kan Growing up Together de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • Ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • Het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Growing up Together voortvloeiende verplichting;

 • Klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Growing up Together;

 • Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

Growing up Together zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3. en artikel 12.4. reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die aan Growing up Together vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Growing up Together behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Growing up Together overgaat tot wijzingen van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. GARANTIE EN CONFORMITEIT

13.1. Growing up Together staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Growing up Together zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Growing up Together in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1., zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Growing up Together worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Growing up Together aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Growing up Together.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Growing up Together te leveren diensten en/of producten voor rekeningen komt van Growing up Together, heeft da klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN (ONLINE) PROGRAMMA GROWING UP TOGETHER

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Growing up Together aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkele recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Growing up Together aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Growing up Together in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Growing up Together is gerechtigd, indiende klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Growing up Together, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een opdracht blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. Growing up Together is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van een (online) programma/cursus, Q&A of workshop. Growing up Together behoudt zich het recht voor de dienstverlening te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, hoofdbehandelaar, gemeente, jeugdzorg, arts of psychiater. Het ondergaan van onderdelen van het programma/cursus, de Q&A en/of de workshop(s) valt volledig onder het eigen risico van de klant.

14.6. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de workshops, Q&A of (online) programma’s van Growing up Together is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.7. Growing up Together behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen de workshops, Q&A of (online) programma belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Growing up Together en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Growing up Together alleen bindend indien en voor zover deze door Growing up Together uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Growing up Together op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Growing up Together hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Growing up Together partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Growing up Together zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegd rechter in het Arrondissement Rotterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Growing up Together en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

 

Versie: juli 2022

bottom of page